• Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

  • INFORMÁCIE K ZÁPIS V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021:

   Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad organizuje každý rok zápis do 1. ročníka v stanovenom termíne, ktorý rodičom vždy vopred oznámime. V školskom roku 2020/2021 sa zápis  uskutoční  1. a 6. apríla 2021 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.  

   Na základe vydaného usmernenie MŠVVaŠ SR (kliknite tu:) sa zápis do 1. ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. 

   Ak ste sa rozhodli zapísať dieťa k nám a rezervovali ste si termín osobného stretnutia najneskôr do 31.3.2021 do 18.00 hod., príďte do školy v rezervovanom termíne bez dieťaťa s potrebnými dokumentami:

   • rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
   • vzhľadom na to, že vstupujete do budovy školy,  je potrebné vypísať vyhlásenie návštevníka školy (dostupné kliknutím tu:) a preukázať sa negatívnym testom na COVID19 nie starším ako 7 dní, resp. výnimkou v zmysle aktuálnej vyhlášky MZ SR
   • na mieste vyplníte protokol o zápise so zamestnancom školy alebo odovzdáte už vyplnený protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím tu:
   • súčasťou protokolu je aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE o tom, že rodič dieťa nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu 

   UPOZORŇUJEME, ŽE PRI VSTUPE DO BUDOVY BUDE VYKONANÁ NASLEDUJÚCA KONTROLA: 

   • kontrola telesnej teploty pomocou infračerveného teplomeru
   • kontrola, či osoba má respirátor na zakrytie tváre
   • vykoná sa dezinfekcia rúk
   • prevezme sa vyhlásnie návštevníka školy a poverený zamestnanec odkontroluje negatívny test, resp. výnimku v zmysle platnej vyhlášky
   • ...... a v neposlednom rade Vás srdečne privítame :)

   Čo potrebujete k zápisu?

   občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

   rodný list dieťaťa

   Čo ponúkame?

   Testovanie 5-2019 - najlepšie výsledky v Poprade - o 21% v MAT a 23% v SJL viac ako celoslovenský priemer - viac kliknutím TU:

   možnosť kontinuálneho vzdelávania až do maturity

   odbornú prípravu pre gymnaziálne štúdium

   vyučovanie zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné i humanitné predmety

   vyučovanie na 1. stupni  zamerané na anglický jazyk hneď od 1. ročníka kvalifikovanými pedagógmi

   individuálnu integráciu telesne postihnutých žiakov do školských kolektívov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa, fyzioterapeutom, rehabilitácia v priestoroch školy

   mimoškolské aktivity - záujmové krúžky - cudzojazyčné, športové, umelecké, tanečné, práca s PC a rôzne iné

   kvalitný kolektív pedagogických pracovníkov, ktorí používajú kombinácie netradičných a klasických metód vyučovania v príjemnom prostredí a moderne zariadených učebniach, ale i vonku v areáli školy

   vyučovanie telesnej výchovy v 2 telocvičniach, školskom bazéne a rehabilitačných miestnostiach

   školský klub detí, ktorý pripravuje množstvo obľúbených akcií

   a ďalšie skvelé akcie, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke školy

   Kto sa môže zúčastniť zápisu?

   rodičia (zákonní zástupcovia) budúcich prváčikov z celého mesta Poprad i okolitých obcí bez ohľadu na trvalý pobyt žiaka

   Čo v prípade, že máme záujem o odklad povinnej školskej dochádzky?

   V prípade, že dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je potrebné požiadať MŠ (resp. ZŠ s MŠ) o možnosť opakovania predprimárneho vzdelávania. Rodič sa zápisu do ZŠ u nás nezúčastňuje. 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890