• Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

  • Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad organizovala zápis dňa 1. a 4. apríla 2022 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. 

   V zmysle zverejneného MANUÁLU - ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 2.0), platného od 28.2.2022 bolo možné realizovať zápis do ZŠ s osobnou prítomnosťou detí a rodičov.  

   Výsledky zápisu do I. ročníka pre školský rok 2022/2023

   Výsledky zápisu do I. ročníka po ukončení riadneho i náhradného termínu - KLIKNUTÍM TU

   Čo bolo potrebné priniesť k zápisu? 

    

   V prípade, že nemáte možnosť si uvedené tlačivá vopred vytlačiť a vypísať, budú k dispozícii v papierovej forme aj počas zápisu. 

   Majú sa zápisu zúčastniť s dieťaťom obaja rodičia? 

   V zmysle vydaných usmernení MŠVVaŠ SR (dostupné kliknutím TU:) je potrebné, aby na prihláške boli podpisy oboch rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa). 

   Ak sa obaja rodičia (zákonní zástupcovia)  nezúčastnia zápisu, potrebné je doložiť:

    

   Čo ak chceme požiadať o predčasné zaškolenie nášho dieťaťa? 

   Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinnného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje "potvrdením" príslušnej materskej školy. (tlačivo si stiahnete kliknutím na odkaz)

   Čo ak chceme požiadať zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

   Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s príhláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

   Čo ak chceme požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky? 

   V prípade, že dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je potrebné požiadať MŠ (resp. ZŠ s MŠ) o možnosť opakovania predprimárneho vzdelávania. Odporúčame sa zúčastniť zápisu na tej ZŠ, ktorej súčasťou je aj MŠ, ktorú Vaše dieťa doposiaľ navštevovalo. 

   Čo ak sa zo zdravotných dôvodov dieťaťa nemôžeme zúčastniť zápisu v stanovený termín? 

   V prípade, že dieťa sa nemôže zápisu zúčastniť zo zdravotných dôvodov, je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili rodičia a dohodli náhradný termín testovania školskej zrelosti dieťaťa. 

   Aké sú podmienky prijatia detí na základné vzdelávanie v našej základnej škole? 

   Pedagogický zamestnanec vedie rozhovor s dieťaťom, zapája ho do pripravených aktivít, povzbudzuje ho slovom, úsmevom a motivuje ho k činnosti. Riadeným rozhovorom zisťuje potrebné informácie a na základe diagnostiky dieťaťa vypĺňa test školskej zrelosti vopred schválený. 

   Po ukončení zápisu sa vypracované testy školskej zrelosti vyhodnotia a zostaví sa poradie uchádzačov. 

   V prípade väčšieho záujmu ako sú naše kapacitné možnosti (t.j. 44 detí), kritériami pre prijatie dieťaťa sú: 

   • počet získaných bodov
   • zdravotne znevýhodnenie - telesný postih
   • rodinný vzťah so žiakmi na našej škole
    

   Zoznam prijatých, resp. neprijatých uchádzačov bude zverejnený po ukončení zápisu na webovej stránke školy prostredníctvom pridelených kódov, ktoré si vyzdvihne rodič v čase zápisu. O výsledku budú informovaní rodičia aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 


   Čo ponúkame?

   Testovanie 5-2019 - najlepšie výsledky v Poprade - o 21% v MAT a 23% v SJL viac ako celoslovenský priemer - viac kliknutím TU:

   možnosť kontinuálneho vzdelávania až do maturity

   odbornú prípravu pre gymnaziálne štúdium

   vyučovanie zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné i humanitné predmety

   vyučovanie na 1. stupni  zamerané na anglický jazyk hneď od 1. ročníka kvalifikovanými pedagógmi

   individuálnu integráciu telesne postihnutých žiakov do školských kolektívov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa, fyzioterapeutom, rehabilitácia v priestoroch školy

   mimoškolské aktivity - záujmové krúžky - cudzojazyčné, športové, umelecké, tanečné, práca s PC a rôzne iné

   kvalitný kolektív pedagogických pracovníkov, ktorí používajú kombinácie netradičných a klasických metód vyučovania v príjemnom prostredí a moderne zariadených učebniach, ale i vonku v areáli školy

   vyučovanie telesnej výchovy v 2 telocvičniach, školskom bazéne a rehabilitačných miestnostiach

   školský klub detí, ktorý pripravuje množstvo obľúbených akcií

   a ďalšie skvelé akcie, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke školy

   Kto sa môže zúčastniť zápisu?

   rodičia (zákonní zástupcovia) budúcich prváčikov z celého mesta Poprad i okolitých obcí bez ohľadu na trvalý pobyt žiaka

    

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890