• Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

  • Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad organizuje každý rok zápis do 1. ročníka v stanovenom termíne, ktorý rodičom vždy vopred oznámime. V školskom roku 2017/2018 sa zápis konal dňa 3. a 4. apríla 2018.

   Čo potrebujete k zápisu?

   vyjadrenie detského lekára o školskej zrelosti

   občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

   rodný list dieťaťa

   Čo ponúkame?

   možnosť kontinuálnej vzdelávania až do maturity

   odbornú prípravu pre gymnaziálne štúdium

   vyučovanie zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné i humanitné predmety

   vyučovanie na 1. stupni  zamerané na anglický jazyk hneď od 1. ročníka kvalifikovanými pedagógmi

   individuálnu integráciu telesne postihnutých žiakov do školských kolektívov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa, fyzioterapeutom

   mimoškolské aktivity - záujmové krúžky - cudzojazyčné, športové, umelecké, tanečné, práca s PC a rôzne iné

   kvalitný kolektív pedagogických pracovníkov, ktorí používajú kombinácie netradičných a klasických metód vyučovania v príjemnom prostredí a moderne zariadených učebniach

   vyučovanie telesnej výchovy v 2 telocvičniach, školskom bazéne a rehabilitačných miestnostiach

   školský klub detí

   množstvo skvelých akcií, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke školy

   Kto sa môže zúčastniť zápisu?

   budúci prváčikovi so svojimi rodičmi (zákonnými zástupcami) z celého mesta Poprad i okolitých obcí bez ohľadu na trvalý pobyt žiaka

   Čo v prípade, že máme záujem o odklad povinnej školskej dochádzky?

   V prípade, že chcete požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, odporúčame zúčastniť sa zápisu na škole v rámci svojej spádovej oblasti podľa bydliska.  

  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403