• Číslo účtu a zmenené variabilné symboly od septembra 2018:
    IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517
    konštantný symbol: 0558
    variabilný symbol:

    Stravníci Variabilný symbol
    žiaci ZŠ - 1. - 9. ročník 701, 702, 703.....709 (podľa triedy)
    žiaci 8. ročného gymnázia

    Prima A, B = 7011
    Sekunda A,B = 7022
    Tercia A, B = 7033

    Kvarta A,B = 7044

    študenti bilingválnej sekcie 1.roč = 711, 2. roč. = 712
    3. roč. = 713, 4. roč. = 714
    5. roč. = 715
    zamestnanci 71

    Správa pre prijímateľa :
    Meno stravníka, trieda + Ul. mládeže (resp. Meno stravníka, zam + Ul. mládeže)

    Cena obedov - platné od 1.9.2018:

    Stravníci Cena za 1 obed Paušálna platba za 20 dní
    1. stupeň ZŠ 1,01 € 20,20 €
    2. stupeň ZŠ 1,09 € 21,80 €
    8. ročné gymnázium
    (Prima-Kvarta)
    1,09 € 21,80 €
    Zamestnanci 0,80 € 16,00 €
    Bilingválna sekcia, SŠ 1,19 € 23,80 €
    Cudzí stravníci: 2,64 € 55,44 €

     

    Stravníci HN + ŽM:

    Stravníci HN +ŽM Cena - rodič Cena - dotácia mesta na 1 obed
    Hmotná núdza ZŠ - 1. st. 0,01 € 1,00 €
    Hmotná núdza ZŠ - 2. st. 0,09 € 1,00 €

    Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravy je možné len deň vopred do 14.30 hods vyzdvihnutím, resp. vrátením stravenky.

    Stravenky na nový mesiac sa budú vydávať vždy v jedálni v určený deň (posledný týždeň v mesiaci).

    Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1x ročne.

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403