• Pokyny pre stravníkov

   • NOVÉ POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
    • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

    • STRAVA NA MESIAC SEPTEMBER MUSÍ BYŤ UHRADENÁ DO 15. - 20. AUGUSTA 2017

    • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2017 do mája 2018

    • jún - júl stravné platby pozastaviť

    • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

    • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7742627, alebo v schránke na to určenej, ktorá sa nachádza v jedálni

    • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

    • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

    • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred, s odovzdaním straveniek

    • stravné lístky je potrebné na zadnej časti označiť menom a triedou

    • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

    • stravenky na mesiac september sa budú vydávaťv posledný augustový týždeň a od 4.9. - 8.9.2017

    • variť sa začína od 5.9.2017, dve jedlá sa začnú variť od 11.9.2017 len pre 8-ročné gymnázium a stredoškolákov

    • OBJEDNÁVANIE DRUHÉHO JEDLA sa realizuje PONDELOK - objednáva sa na štvrtok a piatok; ŠTVRTOK - objednáva sa na pondelok, utorok, streda (na objednávky a odhlášky je potrebné vyznačiť meno, priezvisko a triedu

    POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
    • Strava musí byť zaplatená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom alebo cez internet banking na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

    • STRAVA NA MESIAC SEPTEMBER MUSÍ BYŤ UHRADENÁ DO 15. - 20. AUGUSTA 2016

    • trvalý príkaz je potrebné nastaviť od augusta 2016 do mája 2017

    • jún - júl stravné platby pozastaviť

    • v správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka, variabilný symbol

    • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred, na telefónnom čísle 052/7742627, alebo v schránke na to určenej, ktorá sa nachádza v jedálni

    • počas nemoci poskytneme obed do obedára len v prvý deň

    • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

    • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred, s odovzdaním straveniek

    • stravné lístky je potrebné na zadnej časti označiť menom a triedou

    • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch

    • stravenky na mesiac september sa budú vydávaťv posledný augustový týždeň a od 2.9. - 5.9.2016

    • variť sa začína od 6.9.2016, dve jedlá sa začnú variť od 12.9.2015 len pre 8-ročné gymnázium a stredoškolákov

  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403