• ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

    Školský klub detí je súčasťou systému starostlivosti a výchovy detí v čase mimo vyučovania. Jeho hlavnou úlohou je umožniť deťom, aby sa v dostatočnej miere zúčastňovali na rekreačnej, odpočinkovej a spoločenskej činnosti. Obsahové zameranie činnosti detí v školskom klube prihliada na stupeň únavy detí z predchádzajúceho vyučovania. Tejto skutočnosti musí byť prispôsobená aj činnosť vychovávateliek.  

    Činnosť ŠKD začne v utorok 6. septembra 2022 od 6.00 hod. do 16.30 hod. v 6 oddeleniach ŠKD.


    PLATBA:

    V školskom roku 2022/2023 je stanovená mesačná platba za ŠKD vo výške 10,- €.

    VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKD

    Platbu uskutočnite prostredníctvom vkladu na bankový účet. Viac informácii získate KLIKNUTÍM TU:

    Číslo účtu:  SK81 8180 0000 0070 0033 2453

    Variabilný symbol: 

    každému žiakovi je priradený osobitný variabilný symbol, ktorý sa zobrazí po prihlásení do EDUPAGE (web/aplikácia) v časti KOMUNIKÁCIA - PLATBY - ŠKD

    Využite možnosť platenia cez QR KÓD v EDUPAGE. 

    Poplatok musí byť pripísaný na účet do 10. v danom mesiaci, preto Vás prosíme, aby ste si trvalý príkaz na úhradu nastavili najneskôr na 8. deň v mesiaci, aby nedochádzalo k omeškaniu platieb.

    Poplatok môže byť uhradený aj za mesiace september – december (40€) do 10. septembra – platbu realizujte najneskôr 8.septembra 2021 a za mesiace január – jún (60€) do 10. januára – platbu realizujte najneskôr 8.januára 2023.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890