• Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad. Škola je rozpočtovou organizáciou štátu. 

    Jej súčasťou sú

    • Školský klub detí, Ul. mládeže, Poprad
    • Školská kuchyňa, Ul. mládeže, Poprad
    • Školská jedáleň, Ul. mládeže, Poprad

     

    Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie.V záujme školy je dodržanie čo najvyššej odbornosti všetkých pracovníkov. Základná škola má plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona. Štruktúra pedagogického zboru je od učiteľov prvého stupňa, asistentov učiteľa, cez učiteľov II. stupňa, ktorí vyučujú na II. stupni ZŠ, ale aj v prime - kvarte 8-ročného gymnázia a naopak. V školskom klube pracujú skúsené kvalifikované vychovávateľky. Odborný pedagogicko-psychologický servis zaisťuje špeciálny pedagóg, výchovný poradca a koordinátor pre protidrogovú výchovu.

    V budove na Ulici mládeže 2350/7, Poprad sa vzdelávajú žiaci 12 tried základnej školy, žiaci ročníkov prima až kvarta 8-ročného gymnázia a žiaci bilingválnej sekcie gymnázia. 

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890