• udržiavať a rozvíjať trend už začatých a v súčasnosti prebiehajúcich projektov jazykových, športových a integrovaných tried
    • zabezpečiť moderný systém výchovy a vzdelávania, rozvíjať ho a zefektívňovať prostredníctvom projektu INFOVEK
    • zabezpečiť rovnaký prístup a možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov - t.j. aj pre žiakov integrovaných a znevýhodnených
    • zvyšovať odbornú spôsobilosť pedagogických pracovníkov
    • zvyšovať komunikatívnosť a spoluprácu s rodičmi a širokou verejnosťou za účelom zlepšiť materiálne a technické vybavenie školy, čo sa spätne odrazí na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu
    • za týmto účelom vyhľadávať vhodné granty, nadácie a sponzorov, spracovávať projekty na získanie financií z rôznych fondov
    • vytvoriť priestor pre záujmovú činnosť v záujmových krúžkoch, odborne vedených
    • aj naďalej vytvárať podmienky pre športovú a kultúrnu spoluprácu so školami v Euroregióne Tatry
    • máme záujem o spoluprácu s inými základnými školami cez projekt SOKRATES
    • chceme pokračovať v programe "ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE"
    • zamerať sa na projekt "OTVORENÁ ŠKOLA
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890