• Pokyny pre stravníkov

   • INFORMÁCIE - JÚN 2021

    Oznamujeme stravníkom v ŠJ, že z dôvodu vykonávania vyúčtovania za uplynulý školský rok 2020/2021, bude možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do 23. júna 2021 do 14.00 hod. V prípade, ak tak neurobíte, je možnosť vziať si obed do obedára v čase od 11.00 do 13.30 hod. Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠJ z technických príčin zrušená. 

    Prosíme žiakov 9.ZA, aby vrátili stravovacie čipy vedúcej školskej jedálne. Stravné preplatky sa budú vracať v mesiaci júl 2021. V prípade záujmu o stravovanie od septembra 2021, je potrebné vypísať zápisný lístok na stravovanie. K dispozícii bude na webovej stránke školy od augusta. Taktiež je potrebné vopred zaplatiť stravu a réžiu. 

    1. stupeň ZŠ - 21,60 € mesačne + 20,- €  (jednorázová platba).
    2. stupeň ZŠ + 8GYM - 23,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).
    SŠ BS - 25,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).


    Zápisný lístok pre žiakov ZŠ na poskytnutie bezplatnej stravy v školskom roku 2020/2021  si môžete stiahnuť KLIKNUTÍM TU: Nájdete tam aj ďalšie informácie.

    • Prvá platba žiakov prvého ročníka - prosíme označiť len triedu - "1. ročník ZŠ" (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)
    • okrem paušálnej platby vo výške 20,- € (na 1. polrok), je potrebné uhradiť aj režijný poplatok vo výške 20,- € (na celý školský rok) - spolu 40,- € do 25. augusta 2020
    • Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu sa uskutočňuje deň vopred do 14.00 hod. okrem pondelka, kedy je možné sa prihlásiť a odhlásiť do 7.30 hod.
    • V prípade neprítomnosti na vyučovacom procese,  ak sa stravník deň vopred neodhlási,  môže si stravu vyzdvihnúť v obedári. Za tento neodhlásený obed si stravník platí v plnej výške. I.st. 1,08 € a II.st.1,16 €.
    • Čas výdaja obeda v obedári bude upresnený na webe začiatkom septembra 2020.
    • Za včas  neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!
    • Zápisné lístky na stravovanie vyplnené a podpísané odovzdať vedúcej ŠJ do konca augusta 2020!
    • Odhlásiť z obeda je možné telefonicky na č. t. 052 /774 26 27/ osobne alebo emailom na:                                      kunova.e@ssdtpp.sk
    • Stravníci používajú čípy na stravu. Novým stravníkom budú vydané koncom augusta po uhradení paušálneho poplatku 20 € a réžijného poplatku 20 € spolu 40 € na číslo účtu:   SK02 8180 0000 0070 0033 2517 
    • Osobitné stravovanie – diétne – školská jedáleň nezabezpečuje.
    • Výber z dvoch jedál  sa žiakom základnej školy neposkytuje!
    • Vyúčtovanie stravného sa uskutočňuje 1 x ročne
    • Platba pre zamestnancov: 17,40 € za 20 dní - variabilný symbol 71, prihlásiť sa na obed do konca augusta telefonicky, mailom alebo osobne
    • Platba pre cudzích stravníkov: 56,- € za 20 dní - variabilný symbol 71, prihlásiť sa na obed do konca augusta telefonicky, mailom alebo osobne
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890