• Pokyny pre stravníkov

   • POKYNY PRE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

    Prosíme stravníkov v ŠJ, aby doručili vyplnené a podpísané ZÁPISNÉ LÍSTKY vedúcej školskej jedálne do konca augusta 2022.  Nárok žiaka na stravu vzniká podaním záväznej prihlášky na stravu, uhradením platby za stravu spolu s režijným poplatkom a odovzdaním podpísaného zápisného lístka do schránky školy, na vrátnici alebo vedúcej ŠJ. (ZÁPISNÉ LÍSTKY NEPOSIELAJTE MAILOM)

    Zápisný lístok na stravovanie si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce odkazy:

    Zápisný listok do ŠJ - 2022/2023 - PDF

    Zápisný lístok do ŠJ - 2022/2023 - WORD

    pokyny pre stravníkov - ŠJ, Ul. mládeže - PDF

    Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet!


    POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. - 20. AUGUSTA 2022 - STRAVA ZA SEPTEMBER:

    • stravník z I. stupňa ZŠ - 28,20 €  - t.j. 20 x 1,21 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z II. stupňa ZŠ- 30,- €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z 8G- 30,-  €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z BS- 32,20 €  - t.j. 20 x 1,41 + 4 (režijný poplatok)

     

    Ďalšia mesačná platba je v rovnakých výškach. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz od augusta 2022 do mája 2023. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi. Zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY. 


    STRAVNÍCI S NÁROKOM NA ŠTÁTNU DOTÁCIU - ŽIACI ZŠ VO VEKU OD 6 - 15 ROKOV PO SPLNENÍ PRÍSLUŠNÝCH KRITÉRIÍ:

    Títo stravníci sú povinní uhradiť depozit vo výške 30,- € ( k 1.9.2022) a vo výške 30,- € ( k 15.1.2023) na účet ŠJ. V správe pre prijímateľa uvedú variabilný symbol, meno a triedu stravníka. Depozit slúži na refundáciu nákladov v prípade neodhlásenej stravy. 

    Variabilný symbol je pridelený každému stravníkovi a zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY. 

    Ďalšie informácie kliknutím na odkaz - INFORMÁCIE K DOTÁCIÁM


    DÁTUM PLATBY:      do 15 - 20-teho dňa, za stravu sa platí mesiac vopred

    ČÍSLO ÚČTU:            SK 02 8180 0000 0070 0033 2517

    ĎALŠIE INFORMÁCIE:

    • stravníci na prevzatie stravy použivajú čip (noví žiaci si ho vyzdvihnú pri odovzdaní zápisného lístka, resp. od triedneho učiteľa, ostatní používajú čipy z minulého školského roka)
    • stravníci majú zadanú stravu automaticky na menu A; menu B je potrebné zadať elektronicky cez EDUPAGE (netýka sa to všetkých stravníkov)
    • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 13.30 hod. deň vopred elektronicky cez EDUPAGE
    • z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň
    • v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 12.00 do 13.00 hod. 
    • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje
    • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred
    • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch
    • variť sa začína od 5.9.2022 (pondelok), dve jedlá sa začnú variť od 12.9.2022 
    • v pondelok sa varí menu A bezmäsité jedlo, menu B mäsité jedlo - ostatné dni opačne, dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtku, v piatok sa varí len jedno jedlo
    • menu B sa objednáva týždeň vopred do stredy

    POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU PO NOVOM OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022:

    Od 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a tie od školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

    Dotácia sa od 1. septembra 2021 nebude poskytovať už celoplošne pre všetkých žiakov základnej školy. 

    Nárok na poskytnutie dotácie na stravu majú len: 

    1.  deti, ktoré navštevujú ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima.
    2. deti, ktoré navštevujú  ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (tzv. deti bez daňového bonusu). Túto skutočnosť rodič preukazuje čestným vyhlásením. Upozorňujeme však, že ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, rodič nemá nárok ani na základný daňový bonus. Je preto vhodné zvážiť, či si uplatniť zvýšený daňový bonus na dieťa alebo žiadať dotáciu na stravu. 
    3. deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus. 
     

    Nárok na poskytnutie dotácie na 

    Z uvedeného dôvodu prosíme rodičov, aby do 6. augusta 2022 doručili vedúcej školskej jedálne osobne alebo elektronicky (kunova.e@ssdtpp.sk

    • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
    • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
    • čestné vyhlásenie zákonných zástupcov o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (cestne_vyhlasenie.docx alebo cestne_vyhlasenie.pdf)
     

    Poznámka:

    Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.  

    ZDROJ: Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách > ÚPSVaR (gov.sk)


    PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY CEZ EDUPAGE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

    Touto cestou oznamujeme rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie z obedu sa realizuje cez EDUPAGE. Zdôrazňujeme, že žiaka ZŠ môže odhlásiť z obedu len rodič cez rodičovské konto, pričom na prihlasovanie využíva e-mailový účet, ktorý uviedol triednemu učiteľovi ako kontaktný e-mail a heslo, ktoré mu bola zaslané na uvedený e-mail. V prípade, že sa neviete prihlásiť  rodičovským kontom do EDUPAGE, obráťte sa prosím na triedneho učiteľa. Viac kliknutím TU:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890