1. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom pri zápise do prvého ročníka.

    2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

    3. Zákonní zástupcovia prihláseného dieťaťa na pravidelnú dochádzku do ŠKD oznámia vychovávateľkám ŠKD rozsah dochádzky a spôsob odchodu z ŠKD v zápisnom lístku. Skutočnosti, ktoré nie sú zapísané v zápisnom lístku dieťaťa, sú zákonní zástupcovia povinní písomne oznámiť vychovávateľke ŠKD (neprítomnosť v ŠKD, zmena rozsahu dochádzky, zmena spôsobu odchodu z ŠKD, zmena osoby, ktorá dieťa odvádza z ŠKD apod.).

    4. Odovzdávanie informácií rodičom, písomné prihlásenie do ŠKD a odhlásenie detí z ŠKD zabezpečuje vychovávateľka príslušného oddelenia.

    5. Zákonný zástupca dieťaťa odhlási dieťa z ŠKD písomne - Odhlásenie dieťaťa z ŠKD - súbor typu PDF

     

    Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD

    Milí rodičia, nárok na vrátenie poplatku za ŠKD majú tí rodičia, ktorí zaplatili januárový poplatok, ale ich dieťa nemalo možnosť navštevovať školský klub z dôvodu prerušeného vyučovania v školách a školských zariadeniach rozhodnutím ministra školstva z 8.1.2021 s platnosťou od 11.1.2021.

    Nárok na vrátenie poplatku majú aj rodičia, ktorí zaplatili vyššiu sumu, ako boli povinný uhradiť (t.j. viac ako 100€ /90€ za celý školský rok 2020/2021).  Mesačný poplatok sa uhrádza nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávilo v ŠKD.

    Vypísanú žiadosť, ktorú si môžete nájsť KLIKNUTÍM TU, odovzdajte svojej pani vychovávateľke najneskôr do 30.6.2021. Ak si nie ste istý či Vám vznikol preplatok, kontaktujte mailom alebo prostredníctvom Edupage svoju pani vychovávateľku.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890