1. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom pri zápise do prvého ročníka  - Žiadosť o prijatie do ŠKD - DOCŽiadosť o prijatie do ŠKD - PDF

    2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

    3. Zákonní zástupcovia prihláseného dieťaťa na pravidelnú dochádzku do ŠKD oznámia vychovávateľkám ŠKD rozsah dochádzky a spôsob odchodu z ŠKD v zápisnom lístku. Skutočnosti, ktoré nie sú zapísané v zápisnom lístku dieťaťa, sú zákonní zástupcovia povinní písomne oznámiť vychovávateľke ŠKD (neprítomnosť v ŠKD, zmena rozsahu dochádzky, zmena spôsobu odchodu z ŠKD, zmena osoby, ktorá dieťa odvádza z ŠKD apod.).

    4. Odovzdávanie informácií rodičom, písomné prihlásenie do ŠKD a odhlásenie detí z ŠKD zabezpečuje vychovávateľka príslušného oddelenia.

    5. Zákonný zástupca dieťaťa odhlási dieťa z ŠKD písomne - Odhlásenie dieťaťa z ŠKD - súbor typu PDF

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890