• 6:15 – 7:35   Ranné schádzanie:

    • odpočinok na koberci -individuálne hry - tichý rozhovor v skupinách - voľný rozhovor detí s vychovávateľkou - voľné kreslenie

     

    11:30 – 13:00 Odpočinková činnosť

    • preberanie detí od učiteľov - upevňovanie hyg. návykov -  príprava na obed, hygiena rúk, – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania – obed - nenáročné záujmové činnosti  -  voľné kreslenie – stolové spoločenské hry - čítanie, ukľudňujúce hry a činnosti , usmerňované vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy

     

    13:00 – 14:00  Rekreačná činnosť -Tématické oblasti výchovy podľa plánu práce v odd. ŠKD

    • Spoločensko – vedná TOV
    • Prírodovedno – environmentálna TOV
    • Esteticko – výchovná TOV (hudovná, výtvarná, hud. – pohybová, literárna)
    • Herné odpoludnie
    • Pracovno – technická TOV
    • Telovýchovná TOV (športová, dopravná, zdravotná)

     

    14:00 – 15:00  Relaxačná činnosť: pobyt detí na vzduchu

    • vychádzky, športové a súťaživé hry, voľné hry detí na školskom dvore, štafetové hry, kolektívne pohybové hry s pravidlami (futbal, prehadzovaná, vybíjaná...), hry s loptami, švihadlami, kreslenie na asfalt...
    • prvý odchod detí domov

     

    15:00 – 15:15  Olovrant

    15:15 – 16:00  Príprava na vyučovanie:

    • opakovanie a upevňovanie učiva formou DH, správne sedenie, držanie pera, písomná príprava na vyučovanie, práca s encyklopédiami, čitateľské dielne, riešenie krížoviek, rébusov, sudoku...

     

    16:00 – 16:30  voľné zamestnanie podľa záujmu a výberu detí, individuálny odchod z ŠKD

    Včase od 15:00 – 16:00  priebežné odchody detí domov

    Pre nerušený priebeh činností budú deti uvoľňované z klubu následne:

    • po vyučovaní a obede
    • o 15:00 ( do tohto času deti majú cielené činnoti a krúžky)
    • od 15:00 – 16:30 – individuálne

     

    Dieťa môže byť (ak to nie je v žiadosti uvedené) z ŠKD  uvolnené len na základe písomného oznámenia rodičov.

    Oznamy formou telefónu, mobilu nebudú akceptované. Bez písomnej správy nebude dieťa z ŠKD uvoľnené.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890