• 6.00 - 7.30 - Ranné schádzanie:

    Odpočinosk na koberci, individuálne hry, tichý rozhovor v skupinách, voľný rozhovor deti s vychovávateľkou, voľné kreslenie. Spájanie deti do 2 oddelení. 

    11.30 - 12.00 - Obed - stravovanie v ŠJ

    Prevzatie detí od učiteľov, stravovanie v ŠJ, upevňovanie hygienických návykov, prírpava na obed, hygienia rúk, dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, obed.

    12.00 - 13.00 - Odpočinková činnosť, resp. pokračovanie vyučovania

    Nenáročné záujmové činnosti, voľné kreslenie, stolové a spoločenské hry, čítanie, relaxačné hry a činnosti, usmerňovanie vychovávateľkou, rozhovory na rôzne témy. 

    13.00 - 14.00 - Rekreačná činnosť - Tématické oblasti výchovy podľa plánu prácre v oddeleniach ŠKD

    Spoločensko – vedná TOV
    Prírodovedno – environmentálna TOV
    Esteticko – výchovná TOV (hudovná, výtvarná, hud. – pohybová, literárna)
    Herné odpoludnie
    Pracovno – technická TOV
    Telovýchovná TOV (športová, dopravná, zdravotná)

    14.00 - 15.00 - Relaxačná činnosť - pobyt detí na vzduchu

    Vychádzky, športové a súťaživé hry, voľné hry detí na školskom dvore, štafetové hry, kolektívne pohybové hry s pravidlami (futbal, prehadzovaná, vybíjaná...), hry s loptami, švihadlami, kreslenie na asfalt...prvý odchod detí domov

    15.00 - 16.00 - Olovrant, príprava na vyučovanie

    Opakovanie a upevňovanie učiva formou DH, správne sedenie, držanie pera, písomná príprava na vyučovanie, práca s encyklopédiami, čitateľské dielne, riešenie krížoviek, rébusov, sudoku...

    16.00 - 16.30 - Voľné zamestnanie podľa záujmu a výberu detí, individuálny odchod z ŠKD

    Deti sú v spojenom oddelení. 

    Pre nerušený priebeh činností budú deti uvoľňované z klubu následne:

    • po vyučovaní a obede
    • o 15:00 ( do tohto času deti majú cielené činnosti a krúžky)
    • od 15:00 – 16:30 – individuálne

    Dieťa môže byť (ak to nie je v žiadosti uvedené) z ŠKD  uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov.

    Oznamy formou telefónu, mobilu nebudú akceptované. Bez písomnej správy nebude dieťa z ŠKD uvoľnené.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890