• I. Úvodné ustanovenie

     Vnútorný poriadok školského klubu detí  je základnou organizačnou a pracovnoprávnou normou školy, ktorá má právnu subjektivitu. Vypracovaný je na základe vyhlášky MŠ SR  č. 306/2009 z 15.júla 2009 a je súčasťou vnútorného poriadku školy

     ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

     II. Riadenie a organizácia školského klubu detí

     • Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená vedúca MZ 1.- 4. roč. ZŠ.
     • Vychovávateľky ŠKD sú členkami pedagogickej rady. Sú členkami MZ, ktoré usmerňuje riaditeľom školy poverená vedúca MZ 1.-4. roč. ZŠ.
     • Vedúca MZ pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia pedagogickej  dokumentácie ŠKD. Je zodpovedná za vypracovanie výchovného plánu ŠKD.
     • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.
     • Hodina výchovnej činnosti v ŠKD trvá 60 minút.
     • ŠKD spolupracuje s Radou rodičov. Čerpanie rozpočtu prerokúva vedúca MZ s vedením školy.
     • ŠKD používa  pečiatku školy.
     •  ŠKD má spoločné  priestory  /trieda doobeda, poobede klub / pre svoju činnosť využíva aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská, priestory v areáli školy a ďalšie objekty školy.
     • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí  povinný príspevok za pobyt dieťaťa v  ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy na návrh vedúcej MZ  o vyradení  dieťaťa z ŠKD.

      

     III.  Prevádzka ŠKD

        ŠKD je v prevádzke   spravidla celý školský   rok, okrem dní    pracovného pokoja, prázdnin

     a štátnych sviatkov, denne od 6.15 do 16.30 hod.

     Nástup vychovávateliek je 15 min. pred začiatkom ich činnosti.

     Režim ŠKD:

     6.15   – 7.35      príchod do rannej ŠKD

     7.35                   odchod detí do tried

     11.30  – 13.00   obed podľa rozpisu, oddychovo-relaxačná činnosť,  

     13.00 – 14.00    TOV, hry na oddelení

     14.00  – 15.00    pobyt na školskom dvore, prvý   

                               odchod detí domov

     15.00 – 16.00    príprava na vyučovanie,

     16.00 - 16.30      hry na oddelení, druhý

                               odchod detí domov .

     Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa do 16,30 hod.

      

     IV.  Zaraďovanie detí

     • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti (zápisného lístka) podanej zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka ( upresnenie do 15. septembra ). Žiaci I. ročníka sa do ŠKD zapisujú priebežne pri zápise do I. ročníka. (upresnenie do 15.septembra)
     • O zaradení do ŠKD a o počte detí v jednotlivých oddeleniach rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
     • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
     • Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku.  
     • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný a psychický rozvoj.
     • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
     • Súčasťou výchovno–vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čistí, správajú sa slušne a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov.
     • Výchovno–vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci –vychovávateľka, učitelia.
     • Osobný list dieťaťa odhláseného z ŠKD v priebehu školského roka musí obsahovať presný dátum odhlásenia a podpis zákonného zástupcu. Presný dátum odhlásenia musí byť uvedený aj v triednej knihe.

      

     V.  Dochádzka detí

     • Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
     • Z dôvodu nenarušovania výchovnej činnosti, hromadné odchody detí z ŠKD sú: po obede, o 15.00 hod. a o 16.00 hod.. Odchod v inom čase je možný len na základe písomného oznámenia rodiča alebo ak je uvedený v zápisnom lístku.
     • Dieťa, ktoré má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnené samé len na základe písomnej žiadosti rodičov. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca príslušnej vychovávateľke písomne.
     • Vychovávateľky ŠKD sú povinné dodržiavať spôsob  odchodu detí z ŠKD tak, ako je to uvedené v osobnom spise dieťaťa.
     • Za príchod do ŠKD na rannú činnosť zodpovedajú rodičia.
     • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca.

      

     VI . Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

     • Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, ktorá ich ihneď po vyučovaní preberá od vyučujúceho v danej triede.
     • Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí učiteľ, ktorý má v danej triede poslednú vyučovaciu hodinu.
     • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
     • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka.
     • Každá aktivita, ktorá je organizovaná mimo priestorov ŠKD sa začína a končí v budove školy.
     • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.
     • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov a napíše záznam o úraze do triednej knihy /kniha úrazov – zástupca riaditeľa školy/.
     • Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov, ktorý odovzdá vychovávateľke ŠKD. Spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD musí byť dohodnutý písomne a je záväzný.
     • Je neprípustné uvoľniť dieťa z ŠKD na základe telefonického hovoru.
     • Deti majú zakázané nosiť do ŠKD nebezpečné a zdravie ohrozujúce predmety.
     • Klenoty, mobil, peniaze a cenné predmety nosí dieťa len na vlastnú zodpovednosť. Vychovávateľky nezodpovedajú za  ich stratu .
     • Deti majú mať osobné veci – obuv, oblečenie, tašky, pomôcky atď. označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
     • Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
     • Vychovávateľky priebežne monitorujú zmeny v správaní detí a informujú o nich zákonného zástupcu, prípadne triednu učiteľku. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom prípadne špeciálnou pedagogičkou.
     • V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas pobytu v ŠKD plne v súlade s normami Vnútorného poriadku školy a Vnútorného poriadku ŠKD. Každé dieťa je povinné rešpektovať pokyny vychovávateliek a správať sa podľa nich. V prípade opakovaného porušenia týchto noriem môže byť dieťa vylúčené z ŠKD.

      

     VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

     • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € mesačne na jedno dieťa.
     • Výška poplatku sa môže každoročne meniť .
     • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
     • Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD, ak rodičia dieťaťa sú  poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.
     • Rodič poplatok uhrádza platbou na bankový účet : SK81 8180 0000 0070 0033 2453  s uvedením variabilného symbola (prváci 201, druháci 202, tretiaci 203, štvrtáci 204) a správy pre prijímateľa v tvare - meno a priezvisko dieťaťa, trieda.
     • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne vždy do 10.dňa v mesiaci. Rodič resp. zákonný zástupca je povinný platiť príspevok včas.
     • Pokiaľ rodič, resp. zákonný zástupca neuhradí  povinný príspevok za pobyt dieťaťa v  ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy na návrh vedúcej MZ  o vyradení  dieťaťa z ŠKD.

      

     VIII. Záverečné ustanovenia

                Oboznámenie rodičov s týmto poriadkom prevedú vychovávateľky ŠKD pri zápise detí do ŠKD. Poriadok ŠKD je platný pre všetky prihlásené deti v ŠKD.

              Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 01.09.2020.                                          

     Poprad  31.08.2020                                                                          

                                                                                                                                                           Mgr. Dušan Nebus    

                                                                                                                                                               riaditeľ školy                              

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890