• Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do I. ročníka s nástupom v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15. a 16. apríl 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod. ZAREZERVUJTE SI TERMÍN ZÁPISU VOPRED. Otvárame 2 triedy.

    Využite preto príležitosť zapísať svojho prváčika do našej školy. Už teraz sa na nového žiačika teší skvelý kolektív ZŠ, Ul. mládeže, Poprad.
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Základná škola, Ul. mládeže je organizačnou zložkou Spojenej školy, Dominika Tatarku, Poprad.
    Poskytuje vzdelávanie v 1. - 9. ročníku.
   • Kam po skončení?
   • Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok v 5. ročníku ZŠ a následnom prijatí môže žiak pokračovať v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu, ktoré je súčasťou Spojenej školy, D. Tatarku, Poprad. Ak nemá záujem o gymnaziálne štúdium, pokračuje v štúdiu na ZŠ až do 9. ročníka. V 8. ročníku sa môže prihlásiť na prijímacie skúšky do slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia alebo v 9. ročníku na akúkoľvek strednú školu.
   • Školský klub detí
   • Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, v ktorom sa realizuje činnosť v zmysle výchovného programu bohatého na rôznorodé činnosti, aktivity v interiéri i exteriéri, kultúrne podujatia.
  • Zápis do 1. ročníka ZŠ - 15. a 16. apríl 2020 od 8.00 do 17.00 hod.

  • Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do ZŠ, Ul. mládeže v Poprade sa uskutoční dňa 15. a 16. apríla 2020 v čase od 8.00 do 17.00 hod. 

   Rodičia (zákonní zástupcovia), ktorí chcú zapísať svoje dieťa do ZŠ, Ul. mládeže v Poprade, si môžu rezervovať termín zápisu. V prípade, že tak urobia, je potrebné:

   • navštíviť ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - len rodič (zákonný zástupca) bez prítomnosti dieťaťa - V REZERVOVANOM TERMÍNE
   • priniesť so sebou rodný list dieťaťa  a predložiť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
   • vyplniť protokol o zápise alebo odovzdať už vyplnený protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím TU:
   • súčasťou protokolu je aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE o tom, že rodič dieťa nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu

    

   REZERVÁCIA TERMÍNU NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

   je potrebné, aby sa rodič zúčastnil osobne zápisu
   (rezervácia termínu neznamená, že dieťa je zapísané do ZŠ)

    


   na každý termín je možné rezervovať iba 1 dieťa
   v prípade súrodencov si rezervujte termíny osobitne

    

   MOŽNOSŤ REZERVÁCIE BUDE UKONČENÁ DŇA 14. APRÍLA 2020 O 18.00 HODINE

  • Dôležité informácie ku koronavírusu a prerušeniu vyučovania

  • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Viac informácii kliknutím TU:

   Zároveň oznamujeme žiakom i rodičom, že na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.:

   • ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020
   • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín
   • termín konania internej časti maturitnej skúšky sa stanovuje nasledovne - najskôr do 2 týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020
   • termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách sa stanovuje do 15. mája 2020, k prihláške nie je potrebné dokladovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
   • termín prijímacích skúšok na stredné školy (5-ročné bilingválne štúdium SJ/NJ) sa stanoví najskôr 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania
   • termín prijímacích skúšok na stredné školy (4-ročné a 8-ročné štúdium) sa stanoví najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania
   • termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa stanovuje od 15. apríla do 30. apríla 2020 - o presnom termíne budeme včas informovať

    

   Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin. Ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenie ochorenia COVID-19. V tomto období prebieha vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy . V zmysle usmernenie oznamujeme žiakom, aby sledovali elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi (predovšetkým EDUPAGE, ale i e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a pod.) a v období od 16. marca 2020 do odvolania zodpovedne plnili úlohy či podnety na samoštúdium zadané týmto spôsobom.


   V súlade s platnými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 riaditeľ školy vydáva nasledovné pokyny:

   • ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOV ŠKOLY CUDZÍM OSOBÁM
    V prípade potreby vyzdvihnutia učebných materiálov, môže žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) vstúpiť do budov školy len s rúškom. Vstup do budov je umožnený len 1 osobe. Až po opustení budovy školy, môže vstúpiť ďalšia osoba. 
   • ADMINISTRATÍVNU AGENDU BUDE ŠKOLA VYBAVOVAŤ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH ELEKTRONICKY, PÍSOMNE ALEBO NA ZÁKLADE TELEFONICKÉHO DOHOVORU

   VIAC KLIKNUTÍM TU


   V prípade, že nepoznáte svoje prihlasovacie údaje do EDUPAGE, kontaktujte triednych učiteľov alebo píšte priamo na lesko.p@ssdtpp.sk. Kontakt na triednych učiteľov je zverejnený kliknutím tu:

 • Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávvací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu.

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
   • Kontakty

    • Základná škola
    • skola@ssdtpp.sk
    • lesko.p@ssdtpp.sk
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • Mgr. Dušan Nebus
    • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
    • (+12) 34-567-890